Zabýváme se realizací
Pozemních & vodohospodářských staveb
již od roku 1998

Nově se zabýváme i pilařskou výrobou

Služby Kontakt Pilařská výroba

Pravidla ochrany osobních údajů

Kdo zodpovídá za zpracování Vašich údajů?

EKOSTAVBY HZ a.s., IČO 25863703, registrace u KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2374, sídlo Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník. Kontaktní e-mail: info@ekostavbyhz.cz, kontaktní telefon: +420 737 241 084.

Které Vaše údaje shromažďujeme?

Jméno, příjmení, e-mail.

Jak nakládáme s Vašimi daty a kdo k nim má přístup?

Poskytnuté údaje mohou být zákonně předány našim poskytovatelům služeb. Poskytovatelé služeb mohou být například přepravní společnosti, poskytovatelé rezervačního systému, poskytovatel SMS rozesílek a správce webových stránek naší společnosti. Veškeré Vaše údaje jsou technicky a organizačně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména pravidla pro práci s danými informačními systémy, nakládání s osobními údaji pouze určenými pracovníky, zajištění místností a počítačů s databázemi proti vniknutí třetích osob a mlčenlivost osob zabývajících se zpracováním osobních údajů.

K jakým účelům Vaše údaje používáme?

Vaše osobní údaje používáme pro usnadnění objednávání, dotazy a přímou komunikaci. Pro případ kontaktu v naléhavých situacích a pro zasílání našich obchodních sdělení včetně zasílání elektronickými prostředky (SMS, e-mail).

Právní základ pro zpracování údajů

Souhlas subjektu údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. a), příp. plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Po dobu užívání služeb EKOSTAVBY HZ a.s. a dále jeden rok po jejím skončení.

Poučení subjektu údajů

Souhlas není povinný. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Zvláštní poučení subjektu údajů u přímého marketingu

Máte právo vznést u správce námitku, a to sdělením správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených. Po obdržení námitky správce další marketing neprodleně ukončí.

Copyright © 2023

by Weemio