Zabýváme se realizací
Pozemních & vodohospodářských staveb
již od roku 1998

Služby Kontakt

Aktuálně

Pozvánka ke stažení

Akcionář
ALEŠ HAPAL, nar. 13. března 1978
Erbenova 258/6
790 01 Jeseník


Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti EKOSTAVBY HZ a.s., IČO: 25863703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2374, sídlem Za Podjezdem 437/2, Bukovice, 790 01 Jeseník (dále jen „společnost“)

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu této společnosti, která se bude konat dne 30.04.2020 v 10:00 hod v sídle advokátní kanceláře Mgr. Šárky Gondekové, advokátky se sídlem Dukelská 1236/25, 790 01 Jeseník.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je dle ust. § 405 odst. 4. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Program valné hromady:

  1. Podpis zúčastněných akcionářů do listiny přítomných.
  2. Ověření schopnosti valné hromady se usnášet a zahájení jednání valné hromady, to vše předsedou představenstva.
  3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
  4. Odvolání p. Karla Zelinky z funkce člena dozorčí rady
  5. Změna čl. XVII. odst. 17.1. Stanov
  6. Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

  1. Pan Karel Zelinka, dat. nar. 21. ledna 1969, se s účinností ke dni konání valné hromady, tedy ke dni 30.04.2020, odvolává z funkce člena dozorčí rady.
  2. Článek XVII. odst. 17.1. Stanov, konktrétně pak „Dozorčí rada společnosti má dva členy.“ se mění tak, že: Dozorčí rada společnosti má jednoho člena.

Zdůvodnění navrženého usnesení valné hromady:

Dle čl. VII. odst. 7.3. písm. f) Stanov společnosti do působnosti valné hromady náleží odvolání členů dozorčí rady.

Dle čl. VII. odst. 7.3. písm. a) Stanov společnosti do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov.

Stávající člen dozorčí rady p. Karel Zelinka nemá zájem funkci člena dozorčí rady nadále vykonávat a žádá, aby byl z této funkce odvolán. Představenstvo společnosti má za to, že pro potřeby společnosti je dostačující, aby dozorčí rada byla jednočlenná.

 

V Jeseníku dne 25.03.2020

………………………………………………
za představenstvo společnosti
EKOSTAVBY HZ a.s.,
Petr Zelinka, předseda představenstvaPozvánku na valnou hromadu osobně převzal dne 26.03.2020 Aleš Hapal, nar. 13.03.1978, a tuto skutečnost stvrzuje svým podpisem.

………………………………………………
Aleš Hapal

 

Pozvánka ke stažení

Copyright © 2020

by Weemio